Acest set de reguli a fost creat pentru a sprijini al?ptarea. România are mult de munc? pentru a îl pune în aplicare, îns? cunoa?terea lui ne poate face con?tien?i c? avem anumite drepturi ?i c? e normal s? ne dorim s? fie respectate.

Proiectul Spitalul Prieten al Copilului, derulat ?i în unele maternit??i din România, avea în vedere ca maternit??ile s? respecte ?i s? pun? în aplicare urm?torii 10 pa?i. Chiar dac? acest proiect nu mai este activ, ini?iativa din spatele lui a fost una constructiv?. Sper?m ca acest proiect pro-al?ptare s? fie reluat sau cel pu?in ca maternit??ile care au avut la un moment dat acreditarea s? men?in?/respecte cât mai mult din cele 10 puncte.

1. Existen?a în form? scris? a unei politici de promovare a al?pt?rii ce este comunicat? periodic întregului personal medical.
2. Instruirea întregului personal medical în vederea dobândirii abilit??ilor necesare pentru implementarea acestei politici.
3. Informarea tuturor gravidelor despre avantajele al?pt?rii ?i despre modul de gestionare a acestei practici.
4. Sprijinirea mamelor pentru a î?i al?pta bebelu?ul la maxim o jum?tate de or? de la na?tere.
5. Intruirea mamelor cu privire la cum se al?pteaz? ?i cum pot s? men?in? secre?ia de lapte chiar ?i atunci când sunt desp?r?ite de copiii lor.
6. Hr?nirea nou-n?scu?ilor exclusiv cu lapte matern, cu excep?ia cazului în care medicul recomand? altceva.
7. Adoptarea sistemului „rooming in” ce presupune ca mamele ?i copiii s? r?mân? împreun? 24h/24.
8. Încurajarea al?pt?rii la cerere.
9. Evitarea folosirii tetinelor sau suzetelor în cazul copiilor care sug la sân.
10. Încurajarea înfiin??rii de grupuri de sprijin pentru mamele care al?pteaz? ?i îndrumarea lor c?tre aceste grupuri la ie?irea din spital.

Pentru a avea succes în al?ptare, nu e suficient s? ne dorim acest lucru sau s? ni se creeze anumite condi?ii (enumerate mai sus). Trebuie s? ne ?i preg?tim pentru al?ptare, iar preg?tirea se face optim în timpul sarcinii.

Cum ne preg?tim pentru a avea succes în al?ptare?
Preg?tirea începe înc? din timpul sarcinii:
– citim „Abecedarul de al?ptare”;
– particip?m la un curs/atelier de al?ptare ?i punem întreb?ri (acele întreb?ri care s? ne l?mureasc? de ce unele mame reu?esc s? al?pteze exclusiv cel pu?in 6 luni de zile, iar altele nu, ?i ce putem face ca s? ne situ?m în prima categorie);
– observ?m mame care al?pteaz?;
– frecvent?m un grup de sprijin în al?ptare (ex: La Leche League);
– avem la îndemân? num?rul de telefon al unui consultant în al?ptare, al unei moa?e cu experien??, în caz de nevoie;
– evit?m interven?iile de rutin? la na?tere ?i alegem s? na?tem natural, dac? este posibil.

 

Mobic Online
Buy Feldene
Motrin
Buy Emla without Prescription