„Dragoste cu lapte” este o asocia?ie care contribuie la cre?terea ratei de al?ptare din România prin crearea de proiecte ?i programe educative adresate mamelor. În al?ptare, pentru ca lucrurile s? mearg? bine, educa?ia este esen?ial?. De aceea, am creat primul „Abecedar de alaptare” din România. Un proiect menit s? schimbe în bine vie?ile mamelor ?i copiilor. Abecedarul este scris de speciali?ti ?i ne dorim ca el sa ajung? la cât mai multe mame. 

Tot în sprijinul educa?iei mamelor, acest abecedar este completat de un curs de al?ptare. Participarea la curs a mamelor este LIBER?, pe baz? de înscriere.

Prezentare CURS DE AL?PTARE

Oare ar trebui sau nu s? m? intereseze un curs despre al?ptare? Judecând faptul c? în România în jur de 15%-20% dintre femei al?pteaz? exclusiv în primele 6 luni de via?? ale copilului ?i c? un procent semnificativ renun?? dup? o lun?, dou?, trei la al?ptare, ar trebui s? sesiz?m faptul c? mamele, bunicile, surorile ?i cadrele medicale (adic? toate acele persoane în care mama î?i pune toate speran?ele c? o vor ajuta s? al?pteze) nu sunt preg?tite sau nu au timp s? ajute o tân?r? mam? s? al?pteze.

La aceasta se adaug? faptul c? na?terea s-a schimbat semnificativ în ultimii ani ?i ast?zi ne îngreun?m singuri situa?ia apelând la cezariana la cerere, la anestezia epidural? ?i alte interven?ii inutile. În plus, prea pu?ine femei con?tientizeaz? c? au nevoie de cuno?tin?e despre al?ptare înc? din timpul sarcinii, iar dup? ce nasc ajung s? p?timeasc? ce ?tim cu to?ii… Unele renun?? la al?ptare înainte de vreme, în timp ce altele trec prin mari suferin?e pentru a hr?ni copilul la piept.

Dup? ce na?te?i, va fi mai greu, dac? nu chiar imposibil în primele luni s? v? instrui?i (copilul v? solicit? toat? aten?ia ?i prezen?a) ?i nu ve?i mai putea decât eventual s? întreba?i în stânga ?i în dreapta cum au procedat al?ii, dar asta nu înseamn? ca ve?i g?si r?spunsul la problema care v? fr?mânt? pentru c? fiecare mam? ?i fiecare copil sunt diferi?i ?i în unele situa?ii ave?i nevoie de sfaturi avizate (foarte rapid pentru c? între timp lacta?ia poate sc?dea, pot ap?rea complica?ii etc.), nu de p?reri ale rudelor sau prietenilor.

Ideea acestui curs/atelier s-a n?scut din dorin?a de a transmite mamelor cuno?tin?ele ?i deprinderile de care au nevoie pentru a al?pta ?i a îngriji copilul s?n?tos. În plus, nu mai vrem s? auzim aceast? poveste: nu am avut un strop de lapte, nu am avut lapte decât pân? la 3 luni, laptele s-a stricat sau era apa chioar?, medicul mi-a dat antibiotic pentru mastit? ?i am întrerupt al?ptarea etc.

 OBIECTIVELE ?I MISIUNEA CURSULUI

•    s? în?elege?i pas cu pas ce se întâmpl? la maternitate ?i s? reu?i?i s? ie?i?i de acolo cu câteva obiective îndeplinite (de exemplu, copil care se ata?eaz? corect la sân ?i nu v? face r?ni);
•    s? înv??a?i practic cum se al?pteaz? (tehnici pentru situa?ii diferite) - al?ptarea se înva??, nu ne na?tem înv??a?i;
•    s? reu?i?i s? gestiona?i situa?iile care pot ap?rea în al?ptare;
•    s? pute?i evalua dac? copilul se hr?ne?te bine ?i s? ?ti?i ce s? face?i în cazul în care copilul nu ia în greutate ;
•    nimeni s? nu plece de la curs f?r? s? fi în?eles cum func?ioneaz? al?ptarea ?i f?r? s? aib? încredere c? va putea al?pta cu succes, indiferent de m?rimea pieptului sau de alte însu?iri personale (toate femeile pot al?pta);
•    s? v? bucura?i de maternitate ?i s? v? face?i via?a mai u?oar?.

Vom exemplifica folosind numeroase filme, imagini, simul?ri ?i aplica?ii practice, prezent?ri de produs etc.

Nu ne-am propus ca acest curs s? fie cel mai bun. Mai degrab? ne-am dori ca acest atelier s? ofere încredere mamei (în ea ?i în copilul ei). În acest fel, mama se adapteaz? mai u?or la noul rol, se organizeaz? bine, se descurc? cu al?ptarea, copilul se hr?ne?te ?i doarme bine, e lini?tit ?i îngrijit cum se cuvine ?i are parte de toat? aten?ia ?i afec?iunea p?rin?ilor.

Mama, soacra, medicul neonatolog, facebook sau youtube nu v? vor înv??a cum s? al?pta?i sau s? îngriji?i copilul. Cursul a fost gândit pentru a suplini lipsurile surselor amintite mai sus, cât ?i pentru a corecta unele erori sau mentalit??i gre?ite provenite din aceste surse. Condi?iile în care se na?te ast?zi sunt diferite fa?? de ce se întâmpla pe vremea p?rin?ilor no?tri ?i deci problemele cu care ne confrunt?m sunt noi. În plus, cercetarea în domeniul al?pt?rii ?i îngrijirii copilului a avansat ?i acum avem disponibile resurse noi, de calitate excep?ional?.

Cursul este rodul experien?ei personale ?i profesionale ?i transfer? c?tre mame acele deprinderi ?i cuno?tin?e de care ele au nevoie pentru a reu?i s? al?pteze ?i s? îngrijeasc? copilul s?n?tos.

Cursul se desf??oar? sâmb?ta cu un num?r între 4 ?i 10 participan?i.
……………………………………….
Data: sâmb?ta, orele 9-12
Num?r de participan?i: între 4 ?i 10 participan?i
Loc de desf??urare:  Bucure?ti (Bd. M?r??ti nr.59)
Înscrieri: Monica Gornistu – 0722 491 834 monica@bagaj-maternitate.ro

Feldene Online
Buy Tylenol Online
Indometacin
Buy Celebrex without Prescription